2018 19

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡತದ ವಿಷಯ ಭಾಷೆ ಕಡತದ ಮೂಲ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌
LD 59 LET 2019 ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರಮಯೋಗಿ ಮಾನ್-ಧಾನ್‌ ಯೋಜನೆ ನೋಡಲ್‌ ಆಫೀಸರ್‌ ನೇಮಕ ಕುರಿತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ 485 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
LD 349 LET 2018 SEZ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ 547 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
LD 13 LSI 2019 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ESI  ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ 100 KB ಡೌನ್ಲೋಡ್
LD 274 LSI 2019 ಕಾರಾವಿ ಇಲಾಖೆಯ 371 ಜೆ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೃಂದ ಬಲದ ಮಾಹಿತಿ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ 292 Kb ಡೌನ್ಲೋಡ್
LD 82 CLC 2016 ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಮುಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲು MSOP ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ 807Kb ಡೌನ್ಲೋಡ್
LD 82 CLC 2016 ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿ (ನಿಷೇಧ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ) (ಕರ್ನಾಟಕ) ನಿಯಮ 1998 ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ 731 Kb ಡೌನ್ಲೋಡ್
LD 21 LMW 2017  (ಇ) ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಾಕುವ (ಡೈ) ಮತ್ತು ಅಚ್ಚು ಹಾಕುವ (ಪ್ರಿಂಟ್)  ಉದ್ದಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ"  ಅನುಸೂಚಿತ ಉದ್ದಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಕಾಮಿ೵ಕರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಮಿಕ  ಇಲಾಖೆ 4.42 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
LD 21 LMW 2017 (ಆ) ಬಟ್ಟೆಗಳ ತಯಾರಿಕೆ( ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ) , ವಸ್ತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸ, ಟೈಲರಿಂಗ್ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಕಾಮಿ೵ಕರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ 5.1 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
LD 21 LMW 2017 ಅ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಕಾಮಿ೵ಕರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ 4.42 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್
LD 21 LMW 2017 ಈ ರೇಷ್ಮೆ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಕಾಮಿ೵ಕರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಕೆ 4.89 mb ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 03-01-2020 06:08 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin